Chào mừng độc giả ghé thăm chùa Thiện tâm

Bất kỳ ai ở bất kỳ nước nào cũng đều có tâm thiện, Chùa Thiện Tâm online chính là ngôi chùa hiện hữu ngay trong tâm của các Phật tử tại gia!

Mục tiêu

Chia sẻ pháp Phật

— Thiện Tâm

CHIA SẺ GIÁO LÝ

  • 23 MAR 16
  • 0
  Vô trụ làm phương tiện

  Vô trụ làm phương tiện

  Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử rằng: Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát nên lấy  vô trụ làm phương tiện, để an trụ Bát nhã Ba la mật đa, là vì sở trụ và năng  trụ chẳng khá được vậy. Các Bồ tát Ma ha tát nên lấy vô xả mà

  Share
  • 20 OCT 15
  • 0
  Vô thượng Chánh giác.

  Vô thượng Chánh giác.

  Nếu có thiện nam hay thiện nữ muốn hướng đến Bồ Tát thừa, vừa nghe được pháp đai thừa nếu không có lòng tin thiết thiệt sâu chắc, thì trọn chẳng thể được Vô thượng Chánh giác. Vì do tu học mới chứng được quả Bồ đề, chẳng phải không tu học mà có thể

  Share
  • 21 MAR 16
  • 1
  Vô sở đắc làm phương tiện

  Vô sở đắc làm phương tiện

  ” Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để viên mãn: bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Vì ba mươi bảy Bồ đề phần pháp

  Share
  • 17 OCT 15
  • 0
  TUỲ HỶ CÔNG-ĐỨC

  TUỲ HỶ CÔNG-ĐỨC

  PHẨM THỨ 18 – TUỲ HỶ CÔNG-ĐỨC “Này A-Dật-Đa, người nghe Kinh Pháp-Hoa thứ năm mươi mà còn được công đức tuỳ hỷ vô lượng vô biên như thế, huống hồ hạng người nghe Kinh lúc ban sơ, ngay trong Pháp-hội”. “Này A-Dật-Đa! Nếu có người vì lòng muốn nghe Kinh này mà đến chùa,

  Share
  • 18 OCT 15
  • 1
  TƯỞNG ẤM VỐN VÔ SANH

  TƯỞNG ẤM VỐN VÔ SANH

  TƯỞNG ẤM VỐN VÔ SANH – A Nan! Ví như nghe người nói đến trái mơ chua thì tiết ra nước miếng, nghĩ đến leo dốc cao thì lòng bàn chân ghê rợn, (nước miếng và ghê rợn dụ cho tưởng ấm), nên biết tưởng ấm cũng vậy. – A Nan! Cái tiếng chua này

  Share
  • 17 OCT 15
  • 0
  TÙNG ĐỊA DÕNG XUẤT

  TÙNG ĐỊA DÕNG XUẤT

  PHẨM THỨ 15 – TÙNG ĐỊA DÕNG XUẤT Thế-Tôn kêu Bồ-tát Di-Lặc nói: “Những Bồ-tát đông vô số kể và đã từ đất vọt lên, đều do ta giáo hoá chỉ dẫn, sau khi ta đắc Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác. Tất cả đều là bậc đã điều phục tâm-mình, lòng sanh ý-đạo, và ở trong hư-không

  Share
  • 18 OCT 15
  • 0
  TỨ THIỀN

  TỨ THIỀN

  TỨ THIỀN l. Lại nữa A Nan! Cõi trời này, thân tâm chẳng bị bức bách, nhân khổ đã hết, biết sự vui chẳng thường trụ, lâu ắt biến hoại, hai tâm khổ vui nhất thời cùng xả, tướng thô đã diệt, tánh phước được sanh, hạng này gọi là Phước Sanh Thiên. 2. Tâm

  Share
  • 20 OCT 15
  • 0
  Tu hành kinh Đại Niết Bàn

  Tu hành kinh Đại Niết Bàn

  KINH PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI THỪA ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Lưu Ly Quang Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn! Thế nào là Đại Bồ Tát có thể tu hành kinh Đại Niết Bàn được nghe chỗ chẳng nghe. Phật khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Nầy Thiện nam tử! Nay ông muốn cùng tận biển Đại

  Share
  • 17 OCT 15
  • 0
  TRÌ

  TRÌ

  PHẨM THỨ 13 – TRÌ Cúi xin Thế-Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng tôi sẽ tuân giữ, đọc tụng, nói kinh điển này. Chúng-sanh trong đời ác về sau, căn lành ít chuyển, kiêu hãnh thêm nhiều, tham lợi tham danh, thêm căn bất thiện, xa lìa giải thoát. Tuy khó bề

  Share
  • 18 OCT 15
  • 0
  THƯỜNG BẤT KHINH BỒ-TÁT

  THƯỜNG BẤT KHINH BỒ-TÁT

  PHẨM THỨ 20 – THƯỜNG BẤT KHINH BỒ-TÁT Bồ-tát Thường-Bất-Khinh không chuyên đọc kinh điển, chỉ thực hành việc lễ bái, thậm chí hễ xa thấy tứ chúng là lạy nói: “Tôi chẳng dám khinh quí vị, quí vị đều sẽ làm Phật”. “Tuy trải qua nhiều năm bị mắng nhiếc, Bồ-tát Thường-Bất-Khinh không giận

  Share
Share