Chào mừng độc giả ghé thăm chùa Thiện tâm

Bất kỳ ai ở bất kỳ nước nào cũng đều có tâm thiện, Chùa Thiện Tâm online chính là ngôi chùa hiện hữu ngay trong tâm của các Phật tử tại gia!

Mục tiêu

Chia sẻ pháp Phật

— Thiện Tâm

Bộ Kinh mới cập nhập

  • 20 OCT 15
  • 0
  Vô thượng Chánh giác.

  Vô thượng Chánh giác.

  Nếu có thiện nam hay thiện nữ muốn hướng đến Bồ Tát thừa, vừa nghe được pháp đai thừa nếu không có lòng tin thiết thiệt sâu chắc, thì trọn chẳng thể được Vô thượng Chánh giác. Vì do tu học mới chứng được quả Bồ đề, chẳng phải không tu học mà có thể

  • 17 OCT 15
  • 0
  TUỲ HỶ CÔNG-ĐỨC

  TUỲ HỶ CÔNG-ĐỨC

  PHẨM THỨ 18 – TUỲ HỶ CÔNG-ĐỨC “Này A-Dật-Đa, người nghe Kinh Pháp-Hoa thứ năm mươi mà còn được công đức tuỳ hỷ vô lượng vô biên như thế, huống hồ hạng người nghe Kinh lúc ban sơ, ngay trong Pháp-hội”. “Này A-Dật-Đa! Nếu có người vì lòng muốn nghe Kinh này mà đến chùa,

  • 18 OCT 15
  • 1
  TƯỞNG ẤM VỐN VÔ SANH

  TƯỞNG ẤM VỐN VÔ SANH

  TƯỞNG ẤM VỐN VÔ SANH – A Nan! Ví như nghe người nói đến trái mơ chua thì tiết ra nước miếng, nghĩ đến leo dốc cao thì lòng bàn chân ghê rợn, (nước miếng và ghê rợn dụ cho tưởng ấm), nên biết tưởng ấm cũng vậy. – A Nan! Cái tiếng chua này

  • 17 OCT 15
  • 0
  TÙNG ĐỊA DÕNG XUẤT

  TÙNG ĐỊA DÕNG XUẤT

  PHẨM THỨ 15 – TÙNG ĐỊA DÕNG XUẤT Thế-Tôn kêu Bồ-tát Di-Lặc nói: “Những Bồ-tát đông vô số kể và đã từ đất vọt lên, đều do ta giáo hoá chỉ dẫn, sau khi ta đắc Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác. Tất cả đều là bậc đã điều phục tâm-mình, lòng sanh ý-đạo, và ở trong hư-không

  • 18 OCT 15
  • 0
  TỨ THIỀN

  TỨ THIỀN

  TỨ THIỀN l. Lại nữa A Nan! Cõi trời này, thân tâm chẳng bị bức bách, nhân khổ đã hết, biết sự vui chẳng thường trụ, lâu ắt biến hoại, hai tâm khổ vui nhất thời cùng xả, tướng thô đã diệt, tánh phước được sanh, hạng này gọi là Phước Sanh Thiên. 2. Tâm

  • 20 OCT 15
  • 0
  Tu hành kinh Đại Niết Bàn

  Tu hành kinh Đại Niết Bàn

  KINH PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI THỪA ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Lưu Ly Quang Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn! Thế nào là Đại Bồ Tát có thể tu hành kinh Đại Niết Bàn được nghe chỗ chẳng nghe. Phật khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Nầy Thiện nam tử! Nay ông muốn cùng tận biển Đại

  • 17 OCT 15
  • 0
  TRÌ

  TRÌ

  PHẨM THỨ 13 – TRÌ Cúi xin Thế-Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng tôi sẽ tuân giữ, đọc tụng, nói kinh điển này. Chúng-sanh trong đời ác về sau, căn lành ít chuyển, kiêu hãnh thêm nhiều, tham lợi tham danh, thêm căn bất thiện, xa lìa giải thoát. Tuy khó bề

  • 18 OCT 15
  • 0
  THƯỜNG BẤT KHINH BỒ-TÁT

  THƯỜNG BẤT KHINH BỒ-TÁT

  PHẨM THỨ 20 – THƯỜNG BẤT KHINH BỒ-TÁT Bồ-tát Thường-Bất-Khinh không chuyên đọc kinh điển, chỉ thực hành việc lễ bái, thậm chí hễ xa thấy tứ chúng là lạy nói: “Tôi chẳng dám khinh quí vị, quí vị đều sẽ làm Phật”. “Tuy trải qua nhiều năm bị mắng nhiếc, Bồ-tát Thường-Bất-Khinh không giận

  • 18 OCT 15
  • 0
  THỨC ẤM VỐN VÔ SANH

  THỨC ẤM VỐN VÔ SANH

  THỨC ẤM VỐN VÔ SANH – A Nan! Ví như có người lấy một cái bình (cái bình dụ cho nghiệp thân), trong đựng đầy hư không (hư không dụ cho thức ấm), bít kín miệng bình đem xa ngàn dặm tặng cho nước khác, nên biết Thức Ấm cũng vậy. – A Nan! Hư

  • 17 OCT 15
  • 0
  THỌ KÝ

  THỌ KÝ

  PHẨM THỨ 6 – THỌ KÝ Lúc bấy giờ, Thế-Tôn bảo đại chúng: “Ma-ha Ca-Diếp, trong đời vị-lai, sẽ phụng-sự 3.000 muôn ức Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen và rộng nói vô lượng đại pháp của chư Phật, và ở nơi thân cuối cùng, sẽ thành Phật hiệu là Quang-Minh ,kiếp